electron perfect drag and drop: en elegantare implementering än electron-drag

Produktchefen begärde att verktygsfältet under elektronfönstret skulle blockera höger musknapp.

Den ursprungliga drag- och släppfunktionen i electron under window ( app-region:drag) äter klickhändelsen och det finns inget sätt att blockera högerklick. Du måste implementera drag och släpp manuellt.

Om du använder händelsen mousemove för att genomföra kravet, när musen rör sig snabbt, går den utanför fönstrets räckvidd och fönstret följer inte längre musen.

Jag har implementerat detta krav baserat på pekarhändelsen, med setPointerCaptureÖppna i ett nytt fönster för att fånga musens position utanför BrowserWindow, och det fungerar perfekt.

Den här lösningen är bättre än electron-drag-lösningen: den har plattformsberoende binära beroenden och kan vara besvärlig att uppgradera och paketera.

Jag upptäckte att ingen har nämnt den här lösningen på webben ännu, så jag bloggar om den och delar den med andra.

Skillnaderna i koden mellan de olika implementeringarna anges nedan endast för referensändamål. Kärnkoden är web/src/lib/drag.coffee och main/ipc/drag.coffee.

web/src/lib/drag.coffee

import $on from '~/lib/on.coffee'
import ipc from '~/lib/ipc.coffee'
import platform from '@/config/platform.mjs'

{drag:{setBounds,getBounds}} = ipc
pointermove = 'pointermove'
IGNORE = new Set('SELECT BUTTON A INPUT TEXTAREA'.split ' ')
{round} = Math
export default main = (elem)=>
 if platform!='win32'
  return

 elem.style.appRegion = 'no-drag'

 moving = false

 init_w = init_h = init_x = init_y = init_top = init_left = undefined

 _move = (e)=>
  {screenX,screenY} = e
  setBounds(
   round screenX-init_x+init_left
   round screenY-init_y+init_top
   init_w
   init_h
  )
  return

 down = (e)=>
  if moving
   return
  if e.button!=0 # 鼠标左键
   return
  {target} = e
  p = e.target
  loop
   {nodeName} = p
   if IGNORE.has nodeName
    return
   if nodeName == 'BODY'
    break
   p = p.parentNode
  moving = true
  {screenX:init_x,screenY:init_y} = e

  elem.setPointerCapture e.pointerId
  elem.addEventListener pointermove,_move

  {
   x:init_left
   y:init_top
   height:init_h
   width:init_w
  } = await getBounds()

  console.log await getBounds()
  return

 up = (e)=>
  if moving
   await _move(e)
   elem.releasePointerCapture e.pointerId
   elem.removeEventListener pointermove,_move
   moving = false
  return

 $on elem,{
  lostpointercapture:up
  pointercancel:up
  pointerdown:down
  pointerup:up
 }

 return

main/ipc/drag.coffee

export getBounds = ->
 @sender.getOwnerBrowserWindow().getBounds()

export setBounds = (x,y,width,height)->
 win = @sender.getOwnerBrowserWindow()
 # 不用 setPosition 是因为 https://github.com/electron/electron/issues/9477 browserWindow.setPosition(x,y) changed window size (windows/linux) with non default scaleLevel (125% for example)
 win.setBounds {
  x:Math.round(x)
  y:Math.round(y)
  width
  height
 }
 return

main/ipc.coffee

`export * as drag from './ipc/drag.coffee'`

web/src/page/recbar.vue

<template lang="pug">
-nav(:class="{ pause }")
nav(:class="{ pause }" ref="nav")
</template>
<script lang="coffee">
import drag from '~/lib/drag.coffee'
nav = shallowRef()
export default {
setup: =>
 onMounted =>
  drag(nav.value)
  return
 {
  nav
 }
}
</script>

main/boot.coffee

_handle = (k, v)=>
 if v instanceof Function
  ipcMain.handle k.join('.'), (e,args)=>
   v.apply(e,args)

 for [name,func] from Object.entries v
  _handle [...k, name], func

 return

for [k,v] from Object.entries ipc
 _handle([k], v)

web/src/lib/_on.coffee

export default (elem, dict)=>
 for event,func of dict
  elem.addEventListener(event, func)
 =>
  for event,func of dict
   elem.removeEventListener(event, func)

web/src/lib/on.coffee

import $on from './_on.coffee'
export default (elem, dict)=>
 unbind = $on elem, dict
 onUnmounted unbind
 unbind
Uppdateringar:
Från: gcxfd