electron perfect drag and drop : bardziej elegancka implementacja niż electron-drag

Kierownik produktu zażądał, aby pasek narzędzi pod oknem elektronicznym blokował prawy przycisk myszy.

Natywne przeciąganie i upuszczanie w elektronicznym pod oknem ( app-region:drag) zjada zdarzenie kliknięcia i nie ma sposobu na zablokowanie prawego przycisku myszy. Przeciąganie i upuszczanie należy wykonać ręcznie.

Jeśli do realizacji tego wymagania zostanie użyte zdarzenie mousemove, to przy szybkim ruchu myszy wyjdzie ona poza zasięg okna, a okno nie będzie już podążać za myszą.

Zaimplementowałem to wymaganie w oparciu o zdarzenie wskaźnika, używając setPointerCaptureOtwórz w nowym oknie do przechwytywania pozycji myszy poza oknem BrowserWindow i działa to doskonale.

To rozwiązanie jest lepsze od rozwiązania electron-drag: ma ono zależne od platformy zależności binarne i może być kłopotliwe przy aktualizacji i pakowaniu.

Odkryłem, że nikt jeszcze nie wspomniał o tym rozwiązaniu w sieci, więc piszę o nim na blogu i dzielę się nim.

Poniżej wymieniono różnice w kodzie między tymi implementacjami, wyłącznie w celach referencyjnych. Podstawowy kod to: web/src/lib/drag.coffee i main/ipc/drag.coffee.

web/src/lib/drag.coffee

import $on from '~/lib/on.coffee'
import ipc from '~/lib/ipc.coffee'
import platform from '@/config/platform.mjs'

{drag:{setBounds,getBounds}} = ipc
pointermove = 'pointermove'
IGNORE = new Set('SELECT BUTTON A INPUT TEXTAREA'.split ' ')
{round} = Math
export default main = (elem)=>
 if platform!='win32'
  return

 elem.style.appRegion = 'no-drag'

 moving = false

 init_w = init_h = init_x = init_y = init_top = init_left = undefined

 _move = (e)=>
  {screenX,screenY} = e
  setBounds(
   round screenX-init_x+init_left
   round screenY-init_y+init_top
   init_w
   init_h
  )
  return

 down = (e)=>
  if moving
   return
  if e.button!=0 # 鼠标左键
   return
  {target} = e
  p = e.target
  loop
   {nodeName} = p
   if IGNORE.has nodeName
    return
   if nodeName == 'BODY'
    break
   p = p.parentNode
  moving = true
  {screenX:init_x,screenY:init_y} = e

  elem.setPointerCapture e.pointerId
  elem.addEventListener pointermove,_move

  {
   x:init_left
   y:init_top
   height:init_h
   width:init_w
  } = await getBounds()

  console.log await getBounds()
  return

 up = (e)=>
  if moving
   await _move(e)
   elem.releasePointerCapture e.pointerId
   elem.removeEventListener pointermove,_move
   moving = false
  return

 $on elem,{
  lostpointercapture:up
  pointercancel:up
  pointerdown:down
  pointerup:up
 }

 return

main/ipc/drag.coffee

export getBounds = ->
 @sender.getOwnerBrowserWindow().getBounds()

export setBounds = (x,y,width,height)->
 win = @sender.getOwnerBrowserWindow()
 # 不用 setPosition 是因为 https://github.com/electron/electron/issues/9477 browserWindow.setPosition(x,y) changed window size (windows/linux) with non default scaleLevel (125% for example)
 win.setBounds {
  x:Math.round(x)
  y:Math.round(y)
  width
  height
 }
 return

main/ipc.coffee

`export * as drag from './ipc/drag.coffee'`

web/src/page/recbar.vue

<template lang="pug">
-nav(:class="{ pause }")
nav(:class="{ pause }" ref="nav")
</template>
<script lang="coffee">
import drag from '~/lib/drag.coffee'
nav = shallowRef()
export default {
setup: =>
 onMounted =>
  drag(nav.value)
  return
 {
  nav
 }
}
</script>

main/boot.coffee

_handle = (k, v)=>
 if v instanceof Function
  ipcMain.handle k.join('.'), (e,args)=>
   v.apply(e,args)

 for [name,func] from Object.entries v
  _handle [...k, name], func

 return

for [k,v] from Object.entries ipc
 _handle([k], v)

web/src/lib/_on.coffee

export default (elem, dict)=>
 for event,func of dict
  elem.addEventListener(event, func)
 =>
  for event,func of dict
   elem.removeEventListener(event, func)

web/src/lib/on.coffee

import $on from './_on.coffee'
export default (elem, dict)=>
 unbind = $on elem, dict
 onUnmounted unbind
 unbind
Aktualizacje:
Ze strony: gcxfd