Общи инструменти

Уебсайт

Лаптоп на Apple

Настолен компютър

Команден ред

Наблюдение на системата

Командна бележка

Съпоставяне на портове в iptables

Разрешаване на IP пренасочване за сървъри

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Препращане на портове

#!/bin/bash
pro='tcp'
NAT_Host='192.168.56.101'
NAT_Port=3480
Dst_Host='192.168.56.102'
Dst_Port=80
iptables -t nat -A PREROUTING -m $pro -p $pro --dport $NAT_Port -j DNAT --to-destination $Dst_Host:$Dst_Port
iptables -t nat -A POSTROUTING -m $pro -p $pro --dport $Dst_Port -d $Dst_Host -j SNAT --to-source $NAT_Host

Запазете

sudo /usr/libexec/iptables/iptables.init save
Актуализации:
От: gcxfd