Компилиране на kiss-ftpd ( програма на езика на ръждата ) за Android set-top box

busybox идва с разхвърлян ftp код, така че ще компилирам kiss-ftpdОтваряне в нов прозорец, за да го използвам на декодера.

На първо място rustup target add aarch64-linux-android

След това инсталирайте NDK за Android, аз направих това с Android Studio, снимка по-долу.

Разбира се, можете също така да изтеглите NDK директно иОтваряне в нов прозорец да го разопаковатеОтваряне в нов прозорец.

В 2021 г. най-високата версия на NDK, поддържана от rust, е 22.1.7171670Отваряне в нов прозорец, така че използвайте първо нея.

Накрая, скриптът за компилиране е следният.

#!/usr/bin/env bash

DIR=$(cd "$(dirname "$0")"; pwd)
set -ex
cd $DIR

export API=30
export NDK_VERSION=22.1.7171670

export TARGET=aarch64-linux-android

export os=`uname -s|awk '{ print tolower($0) }'`
export NDK=$HOME/Library/Android/sdk/ndk/$NDK_VERSION
export ANDROID_NDK_HOME=$NDK
export TOOLCHAIN=$NDK/toolchains/llvm/prebuilt/$os-x86_64
export PATH=$TOOLCHAIN/bin:$PATH
export AR=$TOOLCHAIN/bin/llvm-ar
export AS=$TOOLCHAIN/bin/$TARGET-as
export CC=$TOOLCHAIN/bin/$TARGET$API-clang
export CXX=$TOOLCHAIN/bin/$TARGET$API-clang++
export LD=$TOOLCHAIN/bin/$TARGET-ld
export RANLIB=$TOOLCHAIN/bin/$TARGET-ranlib
export STRIP=$TOOLCHAIN/bin/$TARGET-strip

CARGO_TARGET=`echo ${TARGET//-/_} | awk '{ print toupper($0) }'`
export CARGO_TARGET_${CARGO_TARGET}_LINKER=$CC

echo 'AR = '$AR
echo 'AS = '$AS
echo 'CC = '$CC
echo 'CXX = '$CXX
echo 'LD = '$LD
echo 'RANLIB = '$RANLIB
echo 'STRIP = '$STRIP

RUST_BACKTRACE=1 \
cargo +nightly build --release --target aarch64-linux-android
Актуализации:
От: gcxfd