Κοινά εργαλεία

Ιστοσελίδα

Φορητός υπολογιστής της Apple

Επιφάνεια εργασίας

Γραμμή εντολών

Παρακολούθηση του συστήματος

Υπόμνημα εντολής

Αντιστοίχιση θυρών iptables

Επιτρέψτε την προώθηση IP για διακομιστές

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Προώθηση θύρας

#!/bin/bash
pro='tcp'
NAT_Host='192.168.56.101'
NAT_Port=3480
Dst_Host='192.168.56.102'
Dst_Port=80
iptables -t nat -A PREROUTING -m $pro -p $pro --dport $NAT_Port -j DNAT --to-destination $Dst_Host:$Dst_Port
iptables -t nat -A POSTROUTING -m $pro -p $pro --dport $Dst_Port -d $Dst_Host -j SNAT --to-source $NAT_Host

Αποθήκευση

sudo /usr/libexec/iptables/iptables.init save
Ενημερώσεις:
Από το: gcxfd